Mga Minanang Turo (Mt. 15:1-9)

By the author. | Quotes |

Sinabi ni Jesus, “Igalang mo ang iyong ama at ina. Ang magsalita ng masama sa kanyang ama at ina ay dapat mamatay”.

Hindi tayo mabubuhay kung walang mga magulang. Wala tayo ngayon sa lupang ating kinakatayuan kapag wala sila. Ipinadala ng Diyos ang ating ama at ina sapagkat sila ang mga ilaw na gagabay sa atin at mga haligi na maaari nating sandalan sa oras ng kalungkutan at kasiyahan. Igalang natin sila upang kapag tayo ay mga naging ama at ina rin ng ating magiging anak sa kasalukuyan ay matutularan nila tayo sa paggalang na ating kinagawian. 

Happy Mother’s Day to all mommy/nanay/mama/lola in the world and to all father who stands as mom too!

SALAMAT NANAY AT TATAY! 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s