Pinagaling ni Hesus ang Batang Inaalihan ng Demonyo (Mt. 17:14-21)

God the Father and God the Son. This photo was captured by the author in Padre Pio Church at Batangas, Philippines. | Bible |

“Sinasabi ko sa inyo: Kung maging sinlaki lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, ‘Lumipat ka roon’ at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari.”

Ang pananampalataya sa Diyos ang tanging sandata na makakapagpatatag sa atin. Ano mang sigalot ang dumating sa ating buhay, maniniwala tayong kaya natin itong lampasan kung tayo ay may pananampalataya sa Kanya. WALANG IMPOSIBLE. Basta’t kasama natin ang Panginoon, walang hindi magagawa at walang hindi makakaya. 

With God, all things are possible, nothing is impossible. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s