Ang Kahilingan Ng Ina ni Santiago at ni Juan (Mt. 20:20-28)

God the Father and God the Son. This photo was captured by the author in Padre Pio Church at Batangas, Philippines. | Bible |

Sinabi ni Jesus, “Tulad ng Anak ng Tao na naparito, hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami.”

Ano nga bang tungkulin natin dito sa mundong ating kinatatayuan? Ang maglingkod o ang paglingkuran?

MAGLINGKOD! Tama, iyan nga ang ating tungkulin bilang mabuting anak ng Diyos. Bagama’t sinabi sa bibliya na ang Anak ng Tao ay ipinadala dito upang maglingkod at tayo’y iligtas, karamihan pa din sa makasalanang tao ang gustong-gusto at aliw na aliw paglingkuran ng hindi siya naglilingkod. Ito’y isang malaking kalokohan! Tayo’y ginawa ng Diyos at sa Kanyang paningin, tayo ay pantay-pantay. Pinuno man o alipin ang isang tao, tayong lahat ay nararapat na maglingkod at magmahal ng kapwa. 

Pinuno, maglingkod sa inyong alipin gaya ng paglilingkod nila sa inyo na kung saan matutulungan ninyo rin sila.

Alipin, maglingkod sa pinuno tulad ng paglilingkod nila sa atin. 

Sa lahat ng tao, sabay sabay tayong maglingkod sa Kanya sa pamamagitan ng pamamahagi ng Salita ng Diyos.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s