Ang Kahilingan Ng Ina ni Santiago at ni Juan (Mt. 20:20-28)

God the Father and God the Son. This photo was captured by the author in Padre Pio Church at Batangas, Philippines. | Bible |

Sinabi ni Jesus, “Tulad ng Anak ng Tao na naparito, hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami.”

Ano nga bang tungkulin natin dito sa mundong ating kinatatayuan? Ang maglingkod o ang paglingkuran?

MAGLINGKOD! Tama, iyan nga ang ating tungkulin bilang mabuting anak ng Diyos. Bagama’t sinabi sa bibliya na ang Anak ng Tao ay ipinadala dito upang maglingkod at tayo’y iligtas, karamihan pa din sa makasalanang tao ang gustong-gusto at aliw na aliw paglingkuran ng hindi siya naglilingkod. Ito’y isang malaking kalokohan! Tayo’y ginawa ng Diyos at sa Kanyang paningin, tayo ay pantay-pantay. Pinuno man o alipin ang isang tao, tayong lahat ay nararapat na maglingkod at magmahal ng kapwa. 

Pinuno, maglingkod sa inyong alipin gaya ng paglilingkod nila sa inyo na kung saan matutulungan ninyo rin sila.

Alipin, maglingkod sa pinuno tulad ng paglilingkod nila sa atin. 

Sa lahat ng tao, sabay sabay tayong maglingkod sa Kanya sa pamamagitan ng pamamahagi ng Salita ng Diyos.

Advertisements

Pinagaling ni Hesus ang Batang Inaalihan ng Demonyo (Mt. 17:14-21)

God the Father and God the Son. This photo was captured by the author in Padre Pio Church at Batangas, Philippines. | Bible |

“Sinasabi ko sa inyo: Kung maging sinlaki lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, ‘Lumipat ka roon’ at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari.”

Ang pananampalataya sa Diyos ang tanging sandata na makakapagpatatag sa atin. Ano mang sigalot ang dumating sa ating buhay, maniniwala tayong kaya natin itong lampasan kung tayo ay may pananampalataya sa Kanya. WALANG IMPOSIBLE. Basta’t kasama natin ang Panginoon, walang hindi magagawa at walang hindi makakaya. 

With God, all things are possible, nothing is impossible. 

Mga Minanang Turo (Mt. 15:1-9)

By the author. | Quotes |

Sinabi ni Jesus, “Igalang mo ang iyong ama at ina. Ang magsalita ng masama sa kanyang ama at ina ay dapat mamatay”.

Hindi tayo mabubuhay kung walang mga magulang. Wala tayo ngayon sa lupang ating kinakatayuan kapag wala sila. Ipinadala ng Diyos ang ating ama at ina sapagkat sila ang mga ilaw na gagabay sa atin at mga haligi na maaari nating sandalan sa oras ng kalungkutan at kasiyahan. Igalang natin sila upang kapag tayo ay mga naging ama at ina rin ng ating magiging anak sa kasalukuyan ay matutularan nila tayo sa paggalang na ating kinagawian. 

Happy Mother’s Day to all mommy/nanay/mama/lola in the world and to all father who stands as mom too!

SALAMAT NANAY AT TATAY! 

Lumakad si Jesus sa Ibabaw ng Tubig

Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. | Bible |

Sinabi ni Jesus, “Napakaliit ng iyong pananalig! Bakit ka nag aalinlangan?”

Tunay nga. Tiyak nga. At totoo nga na kailan ma’y hindi tayo pinabayaan, pinapabayaan, at pababayaan ng Diyos. Bakit tayo mag-aalinlangan kung may Diyos naman na gumagabay sa atin? Bakit tayo mag aalinlangan kung may maganda Siyang plano sa atin? Bakit tayo mag-aalinlangan kung magagawa naman natin ang lahat sapagkat binibigyan Niya tayo ng lakas? At bakit tayo mag aalinlangan kung alam naman nating kapag tayo’y nagpakumbaba, Kanya naman tayong itataas?

Walang impossible basta’t kasama Siya. Hindi mag-aalinlangan kung matatag ang ating pananampalataya.

Kasiyahan…

Kasiyahan. A masterpiece created by the author. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng kasiyahan? Tunghayan mo sa tulang ito ang kahulugan. | Poem |

Ano nga ba ang kasiyahan
Pamilyang puno ng pagmamahalan?
Pagkakaibigang walang iwanan?
Ito nga ba ang kasiyahan?

Mayaman ka nga ngunit kapos sa pagmamahal,
Matatawag ba itong kasiyahan?
Wala kang pera ngunit puno naman ng pagmamahal,
Ito ba’y kasiyahan?

Pera, magarang damit, alahas…
Tayo’y mabubuhay ng walang ganyan.
Pagmamahal ng pamilya, kaibigan, at sino pa man.
Iyan ang tanging kayamanan na nagdudulot ng kasiyahan.

Paalam…

Paalam. A sketch created by the author. Ano, saan, gaano at paano? Paano ka magpapaalam sa taong mahal mo? | Poem |

Paalam ang huling salitang binitawan,
Bago kita kalimutan.
Paalam na siyang nauwi sa hiwalayan,
Dahil dito’y di na tayo nagpansinan.

Paalam na sa lahat ng pangako,
Na tuluyan nang napako.
Paalam na sa lahat ng pangarap,
Na di na natin makakamtan sa hinaharap.

Paalam…

Ang Pagtawag kay Mateo

Ang Pagtawag Kay Mateo. | Bible |

Sinabi ni Jesus “Ang mga maysakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito, ‘Habag ang ibig ko at hindi hain.’ Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal.

Ito ay pawang maihahalintulad sa isang bulaklak na nalalanta na siyang nangangailangan ng tubig dahil sa pagkauhaw nito at araw para sa nanghihina nitong katawan. Mas bigyang pansin ang lantang bulaklak na nangangailangan kaysa sa bulaklak na masigla na pawang ‘di na kailangan ng pampasigla.

Aanhin pa ng isang taong mayaman na maraming ari-arian ang pera kung siya ay mayaman na? Hindi ba’t ito’y inam na at dapat na ibigay na lamang sa mahihirap? 

Aanhin pa ng taong busog na busog ang pagkain kung hindi niya na kaya itong kainin? Hindi ba’t ang sobra ay masama kung kaya’t dapat ibigay na lamang ito sa taong gutom?

Aanhin pa ng bulaklak na masigla ang madaming tubig? Hindi ba’t baka siya’y malunod lamang kung kaya’t ibigay nalang ito sa lantang bulaklak?

Tulad ni Jesus, nakisama siya sa mga publikano upang sila ay Kanyang turuan ng mabuting asal. Ano pang ituturo Niya sa mga mabubuti niyang alagad kung sila’y sanay na sa paggawa ng mabuti? Kung kaya’t Siya ay naparito hindi lamang upang pabutihin ang mga mabubuti kundi pabutihin din ang mga masasama.